Obchodní podmínky BRITTERM a.s. se sídlem 120 00 Praha 2, Korunní 957/35, IČ 26303400, dále jen BRITTERM

 

I.Kupní smlouva

1.Předmětem kupní smlouvy je koupě hutního materiálu, který BRITTERM nabízí veřejnou nebo jinou nabídkou, dále jen zboží.

2.Obsah kupní smlouvy ujednává BRITTERM s kupujícím v zásadě telefonicky nebo elektronickou poštou.

II.Povinnosti BRITTERM

1.BRITTERM je povinen odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, odevzdá BRITTERM zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s kupní smlouvou.

2.BRITTERM splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v ujednaném místě a včas mu to oznámí.

3.Má-li kupující určit dodatečně vlastnosti zboží a neučiní-li to včas, určí je BRITTERM sám a oznámí kupujícímu, jaké vlastnosti určil; přihlédne přitom k potřebám kupujícího, které zná.

4.Kupující má právo sdělit BRITTERM odchylné určení vlastností zboží, než jaké určil BRITTERM; neučiní-li to bez zbytečného odkladu po oznámení BRITTERM, je vázán tím, co určil BRITTEM.

5.BRITTERM je povinen odevzdat zboží s dodacím listem a obvyklým označením zboží výrobcem nebo označením svým, umožňuje-li to balení ujednaného druhu, množství a provedení zboží. Je-li ujednáno odevzdání zboží s dalšími doklady, je BRITTERM povinen odevzdat je kupujícímu spolu se zbožím, případně následně do tří pracovních dnů.

III.Povinnosti kupujícího

1.Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

2.Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží na dodacím listu.

3.Kupující je povinen zaplatit BRITTERM ujednanou kupní cenu, jejíž výše, splatnost a způsob placení jsou uvedeny ve vyúčtování fakturou s náležitostmi daňového dokladu.

IV.Místo a způsob dodání zboží.

1.BRITTERM dodá zboží vlastní dopravou do ujednaného místa, jinak do sídla kupujícího; cena dopravy je obsažena v kupní ceně, není-li ujednáno jinak.

2.Je-li ujednáno, že si kupující převezme zboží v některé z provozoven BRITTERM a neučiní-li tak do deseti pracovních dnů, má právo BRITTERM od kupní smlouvy odstoupit.

V.Doba dodání zboží.

Není-li ujednána doba dodání zboží, je BRITTERM oprávněn odevzdat kupujícímu zboží kdykoliv.

VI.Výhrada vlastnického práva.

BRITTERM je vlastníkem zboží až do řádného zaplacení vyúčtované kupní ceny.

VII.Odpovědnost za vady

1.BRITTERM odpovídá za vady, pokud odevzdané zboží nemá ujednané vlastnosti.

2.Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží (zjevná vada).

3.Kupující je povinen zjištění zjevné vady zboží uvést na dodacím listě zboží.

4.Kupující je povinen písemně uplatnit práva z odpovědnosti za vady u BRITTERM bez zbytečného odkladu.

VIII.Závěrečná ustanovení.

1.Právní vztahy BRITTERM a kupujícího z kupní smlouvy nebo s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2.Případné spory z kupní smlouvy nebo s ní související, které nebudou odstraněny dohodou stran, je příslušný rozhodnout příslušný obecný soud podle sídla BRITTERM a to podle hmotného a procesního práva České republiky.

3.Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.1.2016

V Moravském Písku dne 15.12.2015

Zdeněk Břečka, statutární ředitel v.r.